REGULAMIN

 

III BIEG WEDLA

w ramach XII ZIMY NA PRADZE

 

pod honorowym patronatem

Wojewody Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego

 

 

 

 

Warszawa- Park Skaryszewski, 23 lutego 2008

www.biegwedla.prv.pl

REGULAMIN

 

III BIEG WEDLA

 

1. CEL :

-         popularyzacja różnych form aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych w mieście,

-         propagowanie biegów terenowych w dzielnicy Warszawa Praga Południe,

-         promocja walorów krajoznawczych Parku Skaryszewskiego.

 

2. ORGANIZATOR :

HKT „TREP” PTTK i Komisja imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z. Glogera, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa

 

Współpraca:

-         Paweł Lech – Radny Rady m.st. Warszawy

-         Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Płd. m. st. Warszawy

-         KS „Drukarz”

-         Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację    www.mkino.prv.pl

-         www.biegi.pl

-         www.maratonczyk.pl

-         www.silne-studio.pl

 

3. PATRONAT HONOROWY

            Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski

 

4. SPONSOR TYTULARNY : E.WEDEL

 

5. SPONSOR

-         West Development Sp. z o.o.

-         Kawiarenka „Misianka” w Parku Skaryszewskim

 

6. TERMIN IMIEJSCE :

23 lutego 2008 r. (sobota), Warszawa Park Skaryszewski – muszla koncertowa w pobliżu KS „Drukarz” przy ul. Międzynarodowej.

 

7. DYSTANS

A1,86 km (1 pętla) start o godz. 12.00 dla dzieci i młodzieży do lat 15 (ur. w 1993 r i później) oraz osoby w wieku 70 lat i więcej (ur. 1938 i wcześniej), dopuszcza się asystę osób dorosłych przy najmłodszych uczestnikach.

            B5,43 km (3 pętle) start ok. godz. 12.20 (po zakończeniu biegu A)

            C9,00 km (5 pętli) start ok. godz. 12.50 (po zakończeniu biegu B)

            Start na trasie B i C jest dla osób, które ukończyły 16 lat (ur. w 1992 i wcześniej).

Bieg odbędzie się na dużej pętli w Parku Skaryszewskim w Warszawie Dzielnicy Praga Płd. o długości 1,79 km z nawierzchnią asfaltową. Jedynie ostatnie 70 m dobiegu do mety jest po żwirowej alejce. Ze względu na porę roku trasa może być pokryta śniegiem.

Start zlokalizowany jest na skrzyżowaniu głównej pętli i alei po przekątnej parku. Zawodnicy startują na pętle zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na trasie będą oznakowania km (np. 2/I – co oznacza 2 km na 1 pętli). Trasa biegu jest przedstawiona na mapie zamieszczonej na stronie biegu www.biegwedla.prv.pl

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA :

W biegu mogą startować na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia osoby które:

-         przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu. Złożenie podpisu pod kartą zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem woli startu na własną odpowiedzialność i przestrzegania regulaminu.

-         dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w sobotę 23.02.2008 w godz. 9.45 – 11.45 po wypełnieniu karty zgłoszenia z danymi personalnymi (imię i nazwisko, rok urodzenia, klub/miejscowość, adres zamieszkania, trasa), własnoręcznym podpisem oraz dokonaniu opłaty wpisowego w wysokości 5 zł (również za udział w dwóch biegach). Młodzież szkolna do wieku licealnego jest zwolniona z opłaty startowej. W celu uwiarygodnienia tego faktu należy posiadać legitymację szkolną do wglądu. Osoby w wieku do 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu. W przypadku zgłoszenia przez internet na www.biegwedla.prv.pl podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w sekretariacie zawodów.

 

9. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna na każdej trasie w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M).

 

10. NAGRODY

-         dla pierwszych 300 zgłoszonych zawodników, którzy ukończą bieg West Development ufundował pamiątkowe medale,

-         puchar dla zwycięzców kategorii wśród kobiet i mężczyzn na każdej trasie,

-         dyplomy i specjalne słodkie upominki od WEDLA za zajęcie miejsca 1-3 na każdej trasie i w kategorii,

-         słodkie produkty na mecie od WEDLA,

-         ciastka domowej roboty z Kawiarenki „MISIANKA” znajdującej się na terenie Parku Skaryszewskiego, losowane na mecie wśród uczestników (specjalny kupon na odbiór u organizatora, po wylosowaniu),

-         inne atrakcje w zależności od hojności sponsorów itp.

      UWAGA ! Obowiązuje zasada jednokrotnego wręczania medalu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

-         bieg odbędzie się bez względu na pogodę (temperaturę),

-         uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

-         osoby zgłoszone, a nieobecne na starcie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,

-         wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizatorów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97. poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02 poz. 1204),

-         za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

-         organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez zabezpieczenia,

-         organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania zawodów,

-         szatnia oraz toalety znajdować się będą w budynku KS „Drukarz”,

-         organizatorzy nie przewidują startu zawodników na wózkach inwalidzkich,

-         w przypadku otrzymania numeru startowego należy go umieścić z przodu na odzieży wierzchniej,

-         uroczyste wręczenie nagród przez zaproszonych gości odbędzie się ok. godz. 13.45 na estradzie muszli koncertowej,

-         komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronach internetowych,

-         organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, a o zaistniałych zmianach będą informować przed startem lub na stronie internetowej biegu

-         informacji dodatkowych udziela kierownik zawodów : Andrzej Krochmal pod numerem tel. 0 605 403 929 lub na forum www.biegwedla.prv.pl

 

  D O   Z O BA C Z E N I A
O R G A N I Z A T O R Z Y


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.biegwedla.prv.pl