IX  DŁUGODYSTANSOWY

- Marsz na Orientację (mno) -   50 km w 12 godzin

- Bieg na Orientację (bno)  -    50 km w 10 godzin

- Jazda Rowerowa na Orientację (rjno) – 100 km w 10 godzin

- Rajd przygodowy (bno + rjno + zs + os) – 75 km w 12 godzin

„DYMnO 2007”

 

REGULAMIN

 

 

 

LEGIONOWO, 2 czerwca 2007 r.

www.dymno.prv.pl

 

REGULAMIN

1. CEL

-         sprawdzenie granic własnej wytrzymałości w długodystansowym marszu, biegu lub

      jeździe rowerowej na orientację oraz przy pokonywaniu przeszkód  terenowych,

-         wyłonienie najlepszych na dystansie 50 km w mno i bno, 75 km na trasie ekstremalnej oraz 100 km w rjno,

-         wymiana doświadczeń wśród sympatyków imprez na orientację,

-         praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem w ekstremalnych warunkach,

-         prezentacja walorów krajoznawczych Legionowa i Powiatu Legionowskiego.

2. ORGANIZATORZY

     HKT „TREP” PTTK, Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

     im. Z. Glogera. adres : ul.Mińska 18, 03-808 Warszawa

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

    - Mazowiecka Komisja InO PTTK

4. HONOROWY PATRONAT

    -    Starosta Powiatu Legionowskiego – Jan Grabiec

-         Prezydent Legionowa – Roman Smogorzewski

mapa miasta Legionowo

 

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Płd.

5. SPONSOR

-         TRYUMF trofea sportowe – salon@tryumf.com.pl

-         GT-POLSKA salon rowerowy ul. Grochowska 8 w Warszawie – gtpolska@o2.pl

-         Silne-studio – agencja fotograficzno-filmowa – www.silne-studio.pl

6. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

    Kierownik imprezy                    - Andrzej Krochmal

    Budowniczy tras pieszych, bno - Andrzej Krochmal, BT-1, PInO-157

    Budowniczy tras rowerowych   - Leszek Herman-Iżycki

    Sędzia główny                             - Andrzej Kędziorek, S-3

    oraz grono sympatyków.

7. TERMIN I MIEJSCE

    2 czerwca 2007 r. (sobota), Legionowo i Powiat Legionowski

8. CENTRUM

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67

9. FORMA

    Indywidualny, dzienny marsz, bieg, jazda na orientację ze startu masowego:

    A/ Trasa piesza : 50 km z limitem czasowym 12 godzin podzielona została na 3 etapy –

         25 km w 6 godz. + 15 km w 3,5 godz. + 10 km (scorelauf) w 2,5 godz.

    B/ Trasa biegowa : 50 km z limitem czasowym 10 godzin podzielona została na 3 etapy

         –  25 km w 5 godz. + 15 km w 3 godz. + 10 km (scorelauf)  w 2 godz.

    C/ Trasa rowerowa : 100 km z limitem czasowym 10 godzin podzielona  została na 3

         etapy  – 50 km w 5 godz. + 30 km w 3 godz. + 20 km w 2  godz.

    E/ Trasa ekstremalna : 75 km z limitem czasowym 12 godzin podzielona została na 2

         etapy – 25 km trasa piesza w 6 godz. + 50 km trasa rowerowa w 6 godz. + odcinki i

         zadania specjalne.

   Trasa rowerowa (C) zaliczana jest do Pucharu Polski w maratonach rowerowych na

   orientację. Regulamin szczegółowy oraz kalendarz na stronie http://ppm.webpark.pl/

   Istnieje dodatkowa możliwość startu również na dystansach : 25 km, 15 km lub 10 km na

   trasie pieszej i bno lub 50 km, 30 i 20 km na trasie rowerowej.

10. KLASYFIKACJA

      Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) i naniesionych na mapę w jak najkrótszym czasie. Wybór drogi między PK należy do uczestnika. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych uzyskanych za opuszczenie PK lub zadań i odcinków specjalnych.

11. KATEGORIE :  na trasie A,B            K - 20, 45      M - 20, 35, 45, 55

                                   na trasie C,E            K - 20, 40      M - 20, 40, 50

      W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii. Prawo startu mają osoby pełnoletnie, natomiast w wieku 15 – 17 lat na najdłuższych dystansach mogą startować tylko pod opieką osób w wieku 21 lat i powyżej. Na trasie ekstremalnej inny dodatkowy sprzęt dostarczy organizator według kolejności dotarcia na zadanie specjalne.

Parametry tras oraz dodatkowe informacje podane zostaną w komunikacie technicznym, a także na bieżąco na stronie www.dymno.prv.pl .

Istnieje możliwość startu w Mistrzostwach Mazowsza UKS w rjno na dystansie krótkim (Legionowo) i średnim (Warszawa Falenica) w dn. 2-3.06.2007 wg oddzielnego regulaminu.

12. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA

     Kompas, trwały środek do pisania, napoje i wyżywienie, apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi, śpiwór i materac dla nocujących w szkole, rower i sztywny kask (obowiązkowo) na trasie rowerowej.

13. TEREN

      Teren o zmiennej lecz z przewagą dobrej przebieżności, częściowo wydmowy, miejscami z piaszczystą i średnio urozmaiconą drożnią po terenach leśnych i otwartych.                                                                            14. MAPY

      Topograficzne, specjalistyczne, kolorowe do biegu na orientację w skali 1 : 10 000,

1 : 15 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 i inne.

15. ZGŁOSZENIA

     Na załączonym druku (zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres- ulica, nr domu/mieszk., miejscowość, kod pocztowy, tel. kont., e-mail, ilość noclegów, rozm. koszulki okolicznościowej, trasa) przyjmowane będą do dnia 20 maja 2007 r., później za dodatkową opłatą w miarę wolnych miejsc i świadczeń.

na adres: Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69, 00-765 Warszawa

e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

informacje dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569 44 74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty wpisowego). Lista zgłoszonych uczestników będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej rajdu.

16. WPISOWE

                                                              do 20.05.       po 20.05. lub na starcie

trasa piesza, bno (50 km)                         35 zł                   45 zł

trasa rowerowa (100 km)                         35 zł                   45 zł

trasa ekstremalna (75 km)                        35 zł                   45 zł

trasa bno 25, 15 lub 10 km                       15 zł                   20 zł

trasa rowerowa 50, 30 lub 20 km             15 zł                   20 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto :

Oddział PTTK Warszawa Praga Płd. ul. Mińska 18, 03-808 Warszawa

 Bank Millennium S.A. Warszawa nr 32116022020000000060847552

z dopiskiem DYMnO 2007. Wpłaty za kilka osób (w ramach zgłoszenia) można dokonywać na jednym przekazie, podając nazwiska i imiona wszystkich zgłoszonych.

17. ŚWIADCZENIA

-         komplet map i materiałów startowych,

-         sprzęt do zadań specjalnych,

-         napój (woda) i posiłek na metach etapów (baton i połówki bananów),

-         na mecie drożdżówka,

-         nocleg w szkole na własnym sprzęcie (materac i śpiwór) z piątku na sobotę,

-         szatnie i toalety,

-         ubezpieczenie NW,

-         odcisk okolicznościowej pieczęci,

-         numer startowy obowiązkowo umieszczony z przodu i na rowerze,

-         koszulka okolicznościowa (należy podać rozmiar w zgłoszeniu M, L, XL,XXL)

-         potwierdzenie i weryfikacja OInO, OTP i KOT,

-         naklejka okolicznościowa,

-         i inne materiały w zależności od hojności sponsorów.

18. NAGRODY

-         puchary dla najlepszych na trasie mno i bno – 50 km ufundowane przez Starostę

      Powiatu  Legionowskiego ,

-         puchary dla najlepszych w kat. na trasie rowerowej – 100 km ufundowane przez TRYUMF

-         puchary dla najlepszych w kat. na trasie ekstremalnej - 75 km ufundowane przez Prezydenta Miasta Legionowo,

     -    certyfikat ukończenia z osiągniętym dystansem i wynikiem,

     -    upominki od sponsorów

19. RAMOWY PROGRAM

            1 czerwca 2007 r. (piątek)

od godz. 20.00 – 23.00 praca sekretariatu, przyjmowanie uczestników na nocleg,

                               weryfikacja danych, wypełnianie oświadczeń

       2 czerwca 2007 r. (sobota)

godz.   6.00 - 8.30  praca sekretariatu

godz.   7.00            start na trasę pieszą na 50 km i trasę ekstremalną na 75 km

godz.   9.00            start na trasę biegową na 50 km i trasę rowerową na 100 km

godz. 10.00            start na trasy mno, bno na 25, 15 lub 10 km oraz 50, 30 i 20 km rjno

godz. 19.00            zamknięcie mety

godz. 20.00            zakończenie imprezy (wręczenie pucharów nastąpi w miarę kończenia

                               rywalizacji na trasie)

       3 czerwca 2007 r. (niedziela)

godz.   9.00            opuszczenie bazy noclegowej

20. DOJAZD

-         pociągiem ze stacji PKP W-wa Gdańska  (kier. Działdowo) do stacji PKP Legionowo Przystanek (czas przejazdu ok. 35 min.)  o godz. 5.15, 6.15, 8.24 ..... 19.15, 20.15, 21.15, 22.06, 22.56

-         autobusem ZTM nr 723 i 801 (piątek) z pętli na Żeraniu FSO                                                             

 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-         impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

-         uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

-         osoby zgłoszone, a nie obecne na starcie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,

-         zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

-         wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizatorów i organizowanych przez nich rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniaj w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),

-         za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

-         za rzeczy pozostawione w bazie organizator nie odpowiada,

-         dodatkowy sprzęt własny,  wyżywienie i napoje będzie można wystawić w strefie zmian w  miejscu wydawania map na kolejne pętle,

-         pokazowy punkt kontrolny będzie umieszczony w okolicach startu – lampion z perforatorem,

-         korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie lub z niedozwolonych środków transportu będzie karane dyskwalifikacją uczestnika,

-         za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście,

-         organizatorzy nie przewidują możliwości zwożenia uczestników z tras rajdu, a jedynie tylko w wyjątkowych sytuacjach,

-         protesty i wyjaśnienia można składać w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Protesty zostaną rozpatrzone przez organizatora do 10 dni po imprezie,

-         wyniki stają się oficjalne po rozpatrzeniu protestów i upływie w/w terminów,

-         organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani,

-         ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                     O R G A N I Z A T O R Z Y