VIII  DŁUGODYSTANSOWY

- Marsz na Orientację (mno) -   50 km w 12 godzin

- Bieg na Orientację (bno)  -    50 km w 10 godzin

- Jazda Rowerowa na Orientację (rjno) – 100 km w 10 godzin

- Rajd przygodowy (bno + rjno + zs + os) – 75 km w 12 godzin

„DYMnO 2006”

 

REGULAMIN

 

 

 

OTWOCK, 13 maja 2006 r.

www.dymno.prv.pl

 

REGULAMIN

1. CEL

-         sprawdzenie granic własnej wytrzymałości w długodystansowym marszu, biegu lub

      jeździe rowerowej na orientację oraz przy pokonywaniu przeszkód  terenowych

-         wyłonienie najlepszych na dystansie 50 km w mno i bno, 75 km na trasie ekstremalnej oraz 100 km w rjno,

-         wymiana doświadczeń wśród sympatyków imprez na orientację,

-         praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem w ekstremalnych warunkach,

-         prezentacja walorów krajoznawczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

2. ORGANIZATORZY

     HKT „TREP” PTTK, Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

     im. Z. Glogera. adres : ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

    - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK w Otwocku

    - Mazowiecka Komisja InO PTTK

4. HONOROWY PATRONAT

-         Prezydent Otwocka – Andrzej Szaciłło

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu miasta Otwocka oraz Urzędu Dzielnicy Praga Płd. miasta stołecznego Warszawa.

5. SPONSOR

-         TRYUMF trofea sportowe – salon@tryumf.com.pl

-         GT-POLSKA salon rowerowy ul. Grochowska 8 w Warszawie – gtpolska@o2.pl

-         Cadbury & Wedel

-         Silne-studio – agencja fotograficzno-filmowa – www.silne-studio.pl

6. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

    Kierownik imprezy                    - Andrzej Krochmal

    Budowniczy tras pieszych, bno - Andrzej Krochmal, BT-1, PInO-157

    Budowniczy tras rowerowych   - Leszek Herman-Izycki

    Sędzia główny                             - Andrzej Kędziorek, S-3

    Zadania specjalne                      - Paweł Ajdacki

    Marketing                                   - Dariusz Żebrowski

    oraz grono sympatyków.

7. TERMIN I MIEJSCE

    13 maja 2006 r. (sobota), Otwock i Mazowiecki Park Krajobrazowy

 

 

8. CENTRUM

    Stadion OKS OTWOCK, ul. Sportowa 1. Start i meta zlokalizowane na tyłach stadionu (wjazd z ul. Karczewskiej - trzecią bramą licząc od strony miasta).

9. FORMA

    Indywidualny, dzienny marsz, bieg, jazda na orientację ze startu masowego:

    A/ Trasa piesza : 50 km z limitem czasowym 12 godzin podzielona została na 3 etapy –

         25 km w 6 godz. + 15 km w 3,5 godz. + 10 km w 2,5 godz.

    B/ Trasa biegowa : 50 km z limitem czasowym 10 godzin podzielona została na 3 etapy

         –  25 km w 5 godz. + 15 km w 3 godz. + 10 km w 2 godz.

    C/ Trasa rowerowa : 100 km z limitem czasowym 10 godzin podzielona  została na 3

         etapy  – 50 km w 5 godz. + 25 km w 2,5 godz. + 25 km w 2,5  godz.

    E/ Trasa ekstremalna : 75 km z limitem czasowym 12 godzin podzielona została na 2

        etapy – 25 km trasa piesza w 6 godz. + 50 km trasa rowerowa w 6 godz. + odcinki i

        zadania specjalne (strzelanie, most linowy, itp.)

       Trasa rowerowa (C) zaliczana jest do Pucharu Polski w maratonach rowerowych na orientację. Regulamin szczegółowy oraz kalendarz na stronie http://ppm.webpark.pl/

       Istnieje dodatkowa możliwość startu również na dystansach : 25 km, 15 km lub 10 km na trasie pieszej i bno lub 50 km, 25 km na trasie rowerowej.

 

10. KATEGORIE :  na trasie A,B            K - 20, 45      M - 20, 35, 45, 55

                                   na trasie C,E            K - 20, 40      M - 20, 40, 50

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii. Prawo startu mają osoby pełnoletnie, natomiast w wieku 15 – 17 lat na najdłuższych dystansach mogą startować tylko pod opieką osób w wieku 21 lat i powyżej.

Uczestnicy trasy rowerowej startują na własnych rowerach i obowiązkowo muszą być wyposażeni w kask rowerowy natomiast na trasie ekstremalnej inny dodatkowy sprzęt dostarczy organizator według kolejności dotarcia na zadanie specjalne.

Parametry tras oraz dodatkowe informacje podane zostaną w komunikacie technicznym i na bieżąco na stronie www.dymno.prv.pl .

11. TEREN

      Teren o zmiennej lecz z przewagą dobrej przebieżności, częściowo wydmowy, miejscami z piaszczystą i średnio urozmaiconą drożnią.                                                                            12. MAPY

      Topograficzne, specjalistyczne, kolorowe do biegu na orientację w skali 1 : 10 000,

1 : 15 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 i inne.

 

13. ZGŁOSZENIA

     Na załączonym druku (zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres- ulica, nr domu/mieszk., miejscowość, kod pocztowy, tel. kont., e-mail, ilość noclegów, trasa)                                              przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2006 r., później za dodatkową opłatą w miarę wolnych miejsc i świadczeń.

na adres: Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69, 00-765 Warszawa

e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

informacje dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569 44 74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty wpisowego).

 

 

14. WPISOWE

                                                              do 29.04.       po 29.04. lub na starcie

trasa piesza, bno (50 km)                         30 zł                   40 zł

trasa rowerowa (100 km)                         30 zł                   40 zł

trasa ekstremalna (75 km)                        30 zł                   40 zł

trasa bno 25, 15 lub 10 km                       10 zł                   15 zł

trasa rowerowa 50 lub 25 km                   10 zł                   15 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto :

Oddział PTTK Warszawa Praga Płd. ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

 Bank Millennium S.A. Warszawa nr 32116022020000000060847552

z dopiskiem DYMnO 2006. Wpłaty za kilka osób (w ramach zgłoszenia) można dokonywać na jednym przekazie, podając nazwiska i imiona wszystkich zgłoszonych.

15. ŚWIADCZENIA

-         komplet map i materiałów startowych,

-         sprzęt do zadań specjalnych,

-         napój (woda) i posiłek na metach etapów (baton i połówki bananów),

-         na mecie zupa z wkładką,

-         rezerwacja noclegów za dodatkową opłatą (w trakcie negocjacji),

-         szatnie i toalety,

-         ubezpieczenie NW,

-         odcisk okolicznościowej pieczęci,

-         numer startowy obowiązkowo umieszczony z przodu i na rowerze,

-         potwierdzenie i weryfikacja OInO, OTP i KOT,

-         naklejka okolicznościowa,

-         i inne materiały w zależności od hojności sponsorów.

16. NAGRODY

 - puchary dla najlepszych na trasie pieszej i bno – 50 km, rowerowej – 100 km,  ekstremalnej

   -75 km

- puchary dla najlepszych w poszczególnych kategoriach,

- certyfikat ukończenia z osiągniętym dystansem i wynikiem,

- upominki od sponsorów

17. RAMOWY PROGRAM

            12 maja 2006 r. (piątek)

od godz. 19.00 – 23.00 praca sekretariatu, przyjmowanie uczestników na nocleg,

                               weryfikacja danych, wypełnianie oświadczeń

       13 maja 2006 r. (sobota)

godz.   6.00 - 8.30  praca sekretariatu

godz.   7.00            start na trasę pieszą na 50 km i trasę ekstremalną na 75 km

godz.   9.00            start na trasę biegową na 50 km i trasę rowerową na 100 km

godz. 10.00            start na trasy mno, bno na 25, 15 lub 10 km oraz 50 i 25 km rjno

godz. 19.00            zamknięcie mety

godz. 20.00            zakończenie imprezy (wręczenie pucharów nastąpi w miarę kończenia

                               rywalizacji na trasie

       14 maja 2006 r. (niedziela)

godz.   9.00            opuszczenie bazy noclegowej

18. DOJAZD

- autobusem linii prywatnych z Warszawy w kier. Otwocka, Garwolina, Karczewa. Odjazd

  spod dworca Centralnego PKP od strony ul. E.Plater (czas podróży ok. 40 min.),

     - pociągiem ze stacji PKP W-wa Śródmieście do stacji PKP Otwock (czas przejazdu ok. 50

        min.)                                                                                                    

 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby zgłoszone a nie obecne na starcie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, pokazowy punkt kontrolny będzie umieszczony w okolicach mety (centrum) - lampion z perforatorem, dodatkowy sprzęt własny i wyżywienie będzie można wystawić w strefie zmian w miejscu wydawania map na kolejne pętle (centrum), ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                     O R G A N I Z A T O R Z Y